هزار جهد بکردم که یار من باشی تفسیر

هزار جهد بکردم که یار من باشی x بخوانید...