هزار جهد بکردم که یار من باشی فال

هزار جهد بکردم که یار من باشی x بخوانید...