هیدروکلروتیازید و ورم پا

هیدروکلروتیازید

هیدروکلروتیازید

هیدروکلروتیازید قرص هیدروکلروتیازید دارویی ادرار آور می باشد. هیدروکلروتیازید مکانیسم اثر چندان روشنی ندارد ولی به نظر می رسد با ... ادامه مطلب
هیدروکلروتیازید x بخوانید...