واحد پول اوکراین چیست

واحد پول اوکراین x بخوانید...