وزن نژاد باست هوند

خصوصیات سگ باست هوند x بخوانید...