وصال او ز عمر جاودان به تفسیر

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...