وصال او ز عمر جاودان به حافظ دیوان

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...