وصال او ز عمر جاودان به راسخون

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...