وصال او ز عمر جاودان به سراج

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...