وصال او ز عمر جاودان به شجریان

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...