وصال او ز عمر جاودان به فال

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...