وصال او ز عمر جاودان به گنجور

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...