وصال او ز عمر جاودان به hafezdivan

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...