وصال او ز عمر جاودان به

وصال او ز عمر جاودان به x بخوانید...