وقت قلمه زدن گل قاشقی

قلمه زدن گل قاشقی x بخوانید...