ویژگی های باست هوند

خصوصیات سگ باست هوند x بخوانید...