ویژگی های ظاهری باست هوند

خصوصیات سگ باست هوند x بخوانید...