ویژگی های ظاهری باکسر

مشخصات سگ باکسر x بخوانید...