یخچال قدیمی روستای اوغول بیگ

یخچال قدیمی x بخوانید...